gototopgototop

Útlemondási biztosítási szabályzat

QBE

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat

érvényes: 2014. 03. 15.-től

1. Biztosító adatai:
Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51.
cégjegyzékszáma: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000514; telefonszáma: (06 -1) 460-
1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.)

Alapító: A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének alapítója a QBE Insurance
(Europe) Limited (székhelye: Fenchurch Street 30, London EC3M3 BD Egyesült Királyság, nyilvántartó
cégbíróság neve: Companies House, cégjegyzékszáma: 01761561, tevékenységi engedélyt kiadó
hatóság: Financial Services Authority, 25 THE NORTH COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 5HS).

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe jogképes, cégneve alatt alapítója a QBE
Insurance (Europe) Limited javára szerezhet jogokat és a QBE Insurance (Europe) Limited terhére vállalhat
kötelezettségeket.

2. Biztosított
Biztosított az a természetes személy (fogyasztó), aki az utazási iroda által szervezett utazásra (min. 15
fôs csoport esetén) jelentkezik, és a jelentkezéssel egy idôben a részvételi díjba beépített útlemondási
biztosítási díjat kifizeti (vagy akinek a javára kifizetik).

3. Szerzôdô
Szerzôdô, az utazásszervezô vállalkozás vagy természetes személy (fogyasztó) aki az utazásra történô
jelentkezéskor az elôleget vagy a teljes részvételi díjat és ezzel egyidejûleg a részvételi díjba beépített
útlemondási biztosítási díjat befizeti.

4. A szerzôdô tájékoztatási kötelezettsége
Ha a szerzôdést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig
a szerzôdô fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerzôdésben bekövetkezett változásokról a
biztosítottat köteles tájékoztatni.

5. Belépés a szerzôdésbe
5.1. Ha a szerzôdést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a
szerzôdésbe beléphet; a belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel a szerzôdô
felet megilletô jogok és az ôt terhelô kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át.

5.2. Ha a biztosított belép a szerzôdésbe, a folyó biztosítási idôszakban esedékes díjakért a biztosított
a szerzôdô féllel egyetemlegesen felelôs. A szerzôdésbe belépô biztosított köteles a szerzôdô félnek a
szerzôdésre fordított költségeit –ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.

6.Kedvezményezett
6.1. Kedvezményezettnek minôsül: a szerzôdésben megnevezett személy;ilyen személyek hiányában,
vagy ha a kedvezményezett megnevezése nem volt érvényes a biztosítási esemény idôpontjában, a
biztosított vagy örököse.

6.2. A szerzôdô fél a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal
jelölheti ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármikor ugyanilyen formában a kijelölését
visszavonhatja vagy a kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet nevezhet meg. Ha
nem a biztosított a szerzôdô fél, mindezekhez a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges. Abban az
esetben, ha bemutatóra szóló fedezet igazoló dokumentumot állítottak ki, a kedvezményezett késôbbi
kijelölése akkor lép hatályba, ha a fedezet igazoló dokumentumot megsemmisítették és új fedezet
igazoló dokumentumot állítottak ki.

6.3 Ha a szerzôdô fél a biztosítotthoz vagy a kedvezményezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal kötelezettséget
vállal arra, hogy a kedvezményezett kijelölését folyamatosan hatályban tartja, a kedvezményezett
kijelölését nem lehet visszavonni vagy megváltoztatni azon személy hozzájárulása nélkül, akinek
részére a kötelezettségvállalást tették.
A szerzôdô fél nyilatkozatáról a biztosítót tájékoztatni kell.

6.4. A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett a biztosítási esemény bekövetkezte
elôtt meghal, vagy jogutód nélkül megszûnik.

6.5. Kedvezményezett a szabályzat szerint ebben a minôségben a 16. pontban foglaltak szerint – a
Biztosító szolgáltatására jogosult.

7 . A szerzôdés megkötése
7.1. A biztosítási szerzôdés létrejöhet írásban, illetve fogyasztói biztosítási szerzôdés esetén a biztosító
ráutaló magatartásával.

7.2. Az ajánlattevô ajánlatához annak megtételétôl számított tizenöt napig, ha az ajánlat elbírálásához
egészségügyi kockázat felmérésre van szükség, hatvan napig van kötve.

7.3. Ha a szerzôdô fél fogyasztó, a szerzôdés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak
beérkezésétôl számított tizenöt napon belül – ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra
van szükség, hatvan napon belül –nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára
vonatkozó, jogszabályban elôírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon
és a díjszabásnak megfelelôen tették.

7.3.1. A 7.3. szerinti esetben a szerzôdés – az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító
részére történt átadása idôpontjára visszamenô hatállyal a kockázat elbírálási idô elteltét követô
napon jön létre.

7.3.2. Ha a kockázat elbírálási idô alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító
csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha ennek lehetôségére az ajánlati lapon a figyelmet
kifejezetten felhívta, és az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei
alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges.

7.3.3. Ha a biztosító kifejezett nyilatkozata nélkül létrejött szerzôdés lényeges kérdésben eltér a biztosító
általános szerzôdési feltételétôl, a biztosító a szerzôdés létrejöttétôl számított tizenöt napon belül
javasolhatja, hogy a szerzôdést az általános szerzôdési feltételeknek megfelelôen módosítsák. Ha
a szerzôdô fél a javaslatot nem fogadja el vagy arra tizenöt napon belül nem válaszol, a biztosító
az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétôl számított tizenöt napon belül a szerzôdést
harminc napra írásban felmondhatja.

8. A Biztosító kockázatviselése
8.1. A biztosító kockázatviselése az utazásra való jelentkezést, illetve az elôleg és útlemondási biztosítási
díj egyidejû megfizetésével a biztosítási szerzôdésben rögzített idôpontban kezdôdik és az utazás
megkezdéséig:
– vonattal történô utazás esetén magyarországi indulásnál a vonat peronjára való fellépésig,
– külföldrôl induló egyéni vagy csoportos társas utazás esetén a biztosítás kockázata mindenesetben
a magyar határ átlépéséig,
– a magyar repülôtérrôl, illetve a magyar hajóállomásról történô indulás esetén a jegykezelés (checkin)
befejezéséig,
– egyéb társas út esetén a csoportprogramban meghirdetett magyarországi indulási helyére történô
érkezésig,
– az egyéni személygépkocsival történô utazás esetén a magyar országhatár átlépéséig tart.

9. Közlési és változás bejelentési kötelezettség
9.1. A szerzôdô fél köteles a szerzôdéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden
olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. A biztosító írásban
közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelô válaszokkal a szerzôdô fél közlési kötelezettségének
eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség
megsértését.

9.2. A szerzôdô fél köteles a lényeges körülmények változását a biztosítónak írásban bejelenteni.

9.3. A közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén a biztosító kötelezettsége
nem áll be, kivéve, ha a szerzôdô fél bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett
körülményt a biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény
bekövetkeztében.

9.4. A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerzôdô felet és a biztosítottat;
egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval
közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

9.5. A szerzôdô fél, Biztosított a közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettségének keretén belül
köteles a biztosítót tájékoztatni, ha ugyanarra a vagyontárgyra más biztosítónál biztosítási szerzôdést
kötött.

10. A biztosítási kockázat jelentôs növekedése
10.1. Ha a biztosító a szerzôdéskötés után szerez tudomást a szerzôdést érintô lényeges körülményekrôl
vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentôs növekedését eredményezik,
a tudomásszerzéstôl számított tizenöt napon belül javaslatot tehet a szerzôdés módosítására vagy
a szerzôdést harminc napra írásban felmondhatja.

10.2. Ha a szerzôdô fél a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétôl számított
tizenöt napon belül nem válaszol, a szerzôdés a módosító javaslat közlésétôl számított harmincadik
napon megszûnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szerzôdô
fél figyelmét felhívta.

10.3. Ha a szerzôdés egyidejûleg több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a biztosítási kockázat
jelentôs megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító az
(1) és a (2) bekezdésben meghatározott jogait a többi vagyontárgy vagy személy vonatkozásában
nem gyakorolhatja.

11. A szerzôdés lehetetlenülése; érdekmúlás
11.1. Ha a biztosító kockázatviselésének kezdete elôtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése
lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszûnt, a szerzôdés vagy annak megfelelô része
megszûnik.

11.2. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné
vált vagy a biztosítási érdek megszûnt, a szerzôdés vagy annak megfelelô része megszûnik.

12. A díjfizetési kötelezettség
12.1. A jelen biztosítási szabályzat alapján létrejövô biztosítási szerzôdés egyszeri díjas, így a Biztosított a
biztosítási díjat a díjszabás szerint meghatározott mértékben, a teljes biztosítási idôszakra, a jelen biztosítási
szabályzaton alapuló biztosítási szerzôdés megkötésekor köteles megfizetni.

12.2. A biztosítás díja: megegyezés szerint.

12.3. A jelen biztosítási szerzôdést értékesítô biztosításközvetítô ( függô, független ) jogosult az ügyféltôl
összegszerûségi korlát nélkül biztosítási díjat átvenni, de nem jogosult a biztosítótól az ügyfélnek járó
összeg kifizetésében, továbbá nem jogosult a biztosító nevében a biztosítási szerzôdést megkötni.

13. Biztosítási esemény
Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor következik be, ha a
Biztosított – a szabályzatban meghatározott – utazásképtelensége miatt a lefoglalt és részben vagy
teljes összegben befizetett utazást megkezdeni nem tudja.

14. A Biztosított utazásképtelensége
a) Az utazásképtelenség idôpontja: az utazásképtelenség idôpontja minden esetben az eseményre,
betegségre okot adó körülmény kezdônapja. Az esemény bekövetkezését követôen a biztosított
köteles az útját az utazási irodánál 2 napon belül lemondani és ezt követôen a bejelentést a biztosító
felé megtenni.

b) ha a Biztosított saját maga, vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozó elhalálozik,

c) ha a Biztosított saját maga vagy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés1. pontja szerinti hozzátartozója heveny
megbetegedése vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, (feltéve,
ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem állottak fenn), (szülôvel, nagyszülôvel
együtt utazó kiskorú gyermek esetén a szülô, nagyszülô utazás-képtelensége a kiskorúra minden
esetben kiterjed)

d) ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó a 14/a. és a 14/b. pontokban felsorolt hozzátartozója (krónikus
betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja,
és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja.

e) ha az utazási szerzôdés megkötése a Biztosítottal együtt összesen két személy részére (megállapíthatóan
és azonosíthatóan) történt, és a másik személy is rendelkezik a Biztosító érvényes útlemondás
biztosítási szerzôdésével, a másik személy elôzmények nélkül bekövetkezô betegsége, balesete
illetve halála esetén is jogosult a Biztosított útjának lemondására.

f) ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tûz, villámcsapás, robbanás,
árvíz, vihar, felhôszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kô és földomlás,
légijármû ,és mûhold lezuhanása kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás idôpontjában
feltétlenül indokolt.
A felsoroltakon kívül a Biztosító más jogcímen térítést nem nyújt!

15. Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség
15.1. A szerzôdô fél és a biztosított a kár megelôzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható
magatartást köteles tanúsítani. Ezt az elvárhatósági követelményt kell támasztani abban az
esetben is, ha a szerzôdés szabályozza a szerzôdô fél és a biztosított kármegelôzési teendôit, elôírja a
kár megelôzését vagy enyhítését célzó eszközöket, eljárásokat, szakképzettségi követelményeket.

15.2. A szerzôdô fél és a biztosított a biztosító elôírásai és a káresemény bekövetkezésekor adott utasításai
szerint, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint
köteles a kárt enyhíteni.

15.3. A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha
a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

16. A Biztosító szolgáltatása
16.1. A Biztosító az utazás megkezdése elôtti 35 napon belüli (egyéni szállásfoglalás esetében 45
napon belüli) lemondás esetén (kockázati esemény bekövetkezésekor) a Biztosított részére kártérítési
összegként , az önrésszel csökkentett lemondási költségét téríti meg, feltéve,hogy a Biztosított ezt az
összeget a lemondás napjáig az utazási irodának megfizette. Ezt az összeget az utazási iroda igazolja
– mellékelve a …... pontban említett bizonylatokat – az útlemondási kárbejelentô nyomtatványon.

16.2. A lemondási költség: az utazási iroda által felszámolt – az utazási szerzôdésbôl eredô, a lemondásig
felmerült tényleges és bizonylatokkal igazolt – költsége, melynek maximális nagysága a részvételi
díj 100%-a lehet.

16.3. A 35 napon túli szállásfoglalás és 45 napon túli lemondás esetén felszámolt költségekre az útlemondási
biztosítási díj nem nyújt fedezetet kivéve, ha az utazási iroda (utazásszervezô) az utazási
szerzôdésében a 35 napon, szállásfoglalás esetén 45 napon túli lemondás esetére a jogszabálynak
(281/2008 (XI.28.) Korm. rend.), megfelelô mértékû bánatpénzt kötött ki.

16.4. A bánatpénz kikötésére legfeljebb az utazás megkezdését megelôzô 60. napig kerülhet sor.
A bánatpénz kiköthetô legmagasabb értéke: az utazási csomag árának maximum a 10%-a.

17. Önrész
Az utas által fizetendô önrész – az útlemondási biztosítási díjon felül – a lemondási költség 20%-a. A
fizetendô önrész a kárrendezéskor kerül levonásra.

18. Kárbejelentés, Kárrendezés
18.1. A biztosítási esemény bekövetkezését követôen a Biztosított köteles az utazásképtelenség bekövetkeztét
követô 2 munkanapon belül az útlemondási szándékát írásban az utazásszervezô vállalkozásnál
bejelenteni, ezt követô 2 munkanapon belül a kárbejelentést a Biztosító felé megtenni.

18.2. Amennyiben az utazásképtelenséget követôen a bejelentés a 18.1. pontban megadott
határidôn belül nem történik meg úgy a Biztosító a megbetegedés kezdeti idôpontját tekinti útlemondási
idôpontnak.
A Biztosított köteles a Biztosítóval a biztosítási eseménnyel kapcsolatos minden tényt közölni és a Biztosítónak
a jogalap tisztázásához szükséges információkat megadni.

18.3. A Biztosítót érintô – a 14. pontban részletezett utazásképtelenségi indokok alapján történô
– lemondások esetén az utazásszervezô vállalkozás minden esetben köteles kiállítani az útlemondási
kárbejelentô nyomtatványt.

18.4. A károk rendezése a Biztosító Központi Kárrendezési Irodájában történik (1143 Budapest, Stefánia
út 51.telefon: 460-1500).

18.5. Bizonyítási Kötelezettség
A biztosítási szerzôdés teljesítését igénylô félnek (szerzôdô, biztosított, engedményes, kedvezményezett)
kell igazolnia, hogy a biztosító szolgáltatásának a szerzôdésben valamint jogszabályban elôírt feltételei
fennállnak, ide értve különösen magának a biztosítási esemény bekövetkezésének és az annak
eredményeként elszenvedett kár(ok) mértékének a bizonyítását. Ezzel szemben a biztosító szolgáltatási
kötelezettségét kizáró tények és körülmények fennállását – így különösen valamely mentesülési ok vagy
kizárás fennállását, vagy a teljesítés egyéb akadályát – a biztosítónak kell igazolnia.

18.6. Benyújtandó Okiratok
A biztosítási szerzôdés teljesítését igénylô fél (szerzôdô, biztosított, engedményes, kedvezményezett) a
biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges alábbi okiratokat, dokumentumokat
és igazolásokat köteles, azok rendelkezésére állását követô 8 napon belül, a biztosító rendelkezésére
bocsátani:
Körzeti orvosi kezelôkarton másolat, rendelôintézeti szakorvosi vagy kórházi szakorvosi ambuláns lap,
vagy kórházi zárójelentés másolata, mely tartalmazza a diagnózist és a kezeléssel kapcsolatos adatokat,
orvosi naplószámot Jogerôs öröklési bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány,
hagyatékátadó végzés, rokonsági fokot igazoló dokumentum, rendôrségi, tûzoltósági vagy biztosítói
igazolás, Személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulási nyilatkozat, egyéb hivatalos okmány.
Az utazási iroda által kitöltött és bizonylatokkal alátámasztott (eredeti befizetési pénztárbizonylat, eredeti
számla, nyugta lemondási költségekrôl szóló számla, a visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, banki átutalás
bizonylata/bankszámlakivonat adott sora) Kárbejelentô nyomtatvány, részvételi jegy, jelentkezési
lap, utazási szerzôdés melléklete / általános szerzôdés, utazási ajánlat, utazási feltétel
A kárbejelentô nyomtatvány mellé mellékelni kell az Utazási Iroda által alkalmazott – és az utas által
aláírt – utazási feltételeket (utazási szerzôdést) valamint a kárbejelentô nyomtatványnak tartalmaznia
kell az Utazási Iroda által esetlegesen kalkulált utasbiztosítás összegét is.

18.7. Ha a biztosító szolgáltatásának a szerzôdésben valamint jogszabályban elôírt feltételei közül bármelyiknek
a fennállása vagy tisztázása a konkrét kárügyben olyan okirat, dokumentum vagy igazolás
benyújtását igényli, mely nem szerepel a fenti felsorolásban, errôl és a szükséges bizonyítékok benyújtása
elmaradásának következményeirôl a biztosító haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet.

18.8. Ha a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben büntetôeljárás, vagy szabálysértési
eljárás indult, az ilyen eljárást jogerôsen lezáró határozatot a biztosítási szerzôdés teljesítését igénylô fél
(szerzôdô, biztosított, engedményes, kedvezményezett) akkor is köteles a biztosítónak benyújtani, ha
idôközben sor került a biztosítási szolgáltatás teljesítésére. Az ilyen határozatok rendelkezésre állásának
hiánya a biztosító szolgáltatásának esedékessé válását nem érinti.

18.9. A Biztosító Szolgáltatásának Esedékessége:
A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges utolsó iratnak a biztosító
kárrendezést lefolytató szervezeti egységéhez való beérkezését követô 20. nap elteltével válik
esedékessé.

18.10. Biztosító a jelen biztosítási szerzôdésbôl eredô kötelezettségével összefüggésben, a károsító
eseményt megelôzô állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez
szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve
helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelô összeg megtérítésére csak
olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illetve téríti meg azt az arra jogosultnak (Biztosított/ Szerzôdô),
amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét vagy amelybôl az általános forgalmi
adó összege kiszámítható.

18.11. A Biztosító fenntartja a jogot, hogy ezen biztosítás díját a befolyt díjak, és a kifizetett kártérítések
arányát figyelembe véve közös megegyezéssel módosíthatja.

18.12. A Biztosító a Biztosított – vagy annak halála esetén az örökös – részére fizetendô kártérítési összeget
forint fizetôeszközben téríti meg.

19. Titoktartási kötelezettség és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsülô –, a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási
szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítô, a biztosítási
szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére,
illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire vonatkozik.

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározott
célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló
1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni,
amelyek a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához,
a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által
meghatározott egyéb cél lehet.

A fenti bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból végzett adatkezelést a biztosító, a
biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél elôzetes hozzájárulásával végezhet. A
hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére
nem nyújtható elôny.

A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási
kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítô, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait,
vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük
során bármilyen módon hozzájutottak.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes
képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban
felmentést ad,

b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,

b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, továbbá
az általuk kirendelt szakértôvel

c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint csôdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró
bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértôvel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági
végrehajtóval,

d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa kirendelt szakértôvel,

e) a Bit 157. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,

f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal szemben, ha az a)-j), n), s) és t) pontban megjelölt
szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét
vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját,
azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat
megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,

j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására,
titkos információ gyûjtésére felhatalmazott szervvel,

k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a fedezet igazoló
dokumentum nyilvántartást vezetô Hivatallal,

m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében az
átvevô biztosítóval,

n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá
ezek egymásközi átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot
kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási
szervezettel, kárrendezési megbízottal és a kárképviselôvel, illetve a károkozóval, amennyiben az
önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi
jegyzôkönyvébôl a balesetben érintett másik jármû javítási adataihoz kíván hozzáférni,

o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet
végzôvel,

p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítô adatkezelés
feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító
székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval,

q) a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával

r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól
szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a
rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)-j), n, és s) pontban megjelölt
szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a
biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal,
hogy a k), l), m), p) q)és r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az
adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat
megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
A Bit. 157. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az
esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott
körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha biztosítási szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá
esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a Bit. 157. § (1) és (5) bekezdésekben, a
Bit. 156. §-ban, a Bit. 158. §-ban és a Bit. 159. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az
ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az (1) bekezdésben meghatározott szervek
alkalmazottaira is kiterjed.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha
adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel,új
pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bûnszövetségben vagy
bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel,

b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy
kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel,
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással,bûnszöve
tségben vagy bûnszervezetben elkövetett bûncselekménnyel van összefüggésben.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bûnüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv írásbeli
megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

b) a pénzügyi információs egységként mûködô hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva
vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér
biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság a „halaszthatatlan
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást nélkülözô megkeresésére is
köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggô, biztosítási titoknak minôsülô adatokról.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító,
biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szólótörvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének
tesz eleget.

Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét felügyeleti eljárás során az összevont alapú
felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történô
átadása.

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik
országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelô) történô adattovábbítás
abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy

b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben
meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének
megfelelôszintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII. törvény 8. § (2) bekezdésben meghatározott bármely módon biztosított.”

Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata
nem állapítható meg,

b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti hatóság
számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a
magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

c) a jogalkotás megalapozása és a hatás vizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes
adatnak nem minôsülô adatok átadása.

d) Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint a Hpt. XIV/A. fejezetében
foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történô adatátadás.

A Bit.159.§(1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok védelmére
hivatkozva nem tagadhatja meg.
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5
év elteltével, a Bit. 154. § alá esô adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak
minôsülô adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.

A biztosító az érintett személyt nem tájékoztatja a Bit. 157. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a Bit.
157. § (5) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve
a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási,
illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.

A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig
a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.

A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel,
volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése
esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Az elhunyt személlyel kapcsolatban hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse,
illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Biztosító, biztosításközvetítô és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszûnése esetén a biztosító,
biztosításközvetítôi és szaktanács-adói vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétôl
számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.

Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekû
adatok nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

20. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
A Szerzôdô, a Biztosított, a Kedvezményezett és bárki, aki a Biztosító szolgáltatására jogosan igényt
tarthat, a jelen fejezet alkalmazásában és az adatvédelmi rendelkezések szempontjából, a Biztosító
ügyfelének tekintendô (a továbbiakban: Ügyfél).

Az Ügyfelek adatainak kezeléséért és megôrzésért – beleértve a biztosítási szerzôdéssel összefüggésben
a jövôben rendelkezésre bocsátandó adatokat is – a Biztosító felelôs.

Személyes Adatnak minôsül bármely meghatározott (személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható) természetes személy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, valamint
az ilyen adatból levonható, az érintett Ügyfélre vonatkozó következtetés.

Az Ügyfelek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére illetve gazdálkodására, továbbá a Biztosítóval
létesített jogviszonyára vonatkozó adat, amennyiben az a Biztosító rendelkezésére áll, Biztosítási Titoknak
minôsül.

A Biztosító Személyes Adatokat a biztosítási szerzôdés és az Ügyfelek biztosítási jogviszonyai létrejöttével,
nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás
önkéntes. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény értelmében, az adatkezelés
céljára is figyelemmel, a Biztosító az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása nélkül kezelheti az Ügyfelek
Biztosítási Titoknak minôsülô Személyes Adatait. Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat
(a továbbiakban: Egészségügyi Adat) a Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérôl szóló törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett Ügyfél írásbeli hozzájárulásával
kezelheti. Az Egészségügyi Adat kezelése is kizárólag az Ügyfél biztosítási jogviszonyai létrejöttével,
nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével függhet össze.

A Biztosító a Személyes Adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban vele szemben, vagy általa igény
érvényesíthetô.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító a tevékenysége során szerzett és Biztosítási Titoknak
minôsülô adatot csak akkor adhat ki Harmadik Személynek, ha az Ügyfél vagy annak törvényes
képviselôje, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést
ad. Harmadik Személynek minôsül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezô szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelôvel
vagy az adatfeldolgozóval. Nem minôsül Harmadik Személynek, ezért az Ügyfelek külön hozzájáruló
nyilatkozata nélkül jogosult az Ügyfelek Személyes Adatainak és Biztosítási Titkainak kezelésére a QBE
Insurance (Europe) Ltd., mint a Biztosító alapítója.

Az Európai Unió tagállamaiba és bármely EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha
Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az Ügyfél Személyes Adatai (beleértve
a különleges adatnak minôsülô Személyes Adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától függetlenül – Harmadik Országban adatkezelést folytató adatkezelô vagy adatfeldolgozást
végzô adatfeldolgozó részére csak akkor továbbíthatóak, ha ahhoz az Ügyfél kifejezetten hozzájárul,
ha azt törvény lehetôvé teszi, vagy ha az adatkezelésnek törvényben elôírt feltételei teljesülnek, és a
harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes
adatok törvényben meghatározott megfelelô szintû védelme. Harmadik Országnak minôsülnek azok
az országok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak és nem minôsülnek EGT-államnak.

A Biztosító az Ügyfelek kérésére, köteles az általa kezelt vagy a jogszabályban meghatározott feltételek
mellett továbbított Személyes Adatokról tájékoztatást adni. Az Ügyfelek kérhetik ezen adatok helyesbítését,
illetve – a közérdeken alapuló célból, jogszabályban elrendelt kötelezô adatkezelések kivételével
– azok zárolását vagy törlését is. A Biztosító az Ügyfél kérésének megfelelôen köteles az Ügyfél általa
kezelt Személyes Adatait helyesbíteni.

A Biztosító köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos
Személyes Adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek
kezeléséhez az érintett Ügyfél hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez
nincs törvényi jogalap.

21. Panaszkezelés/Panaszfórumok/Bírósági vitarendezés
21.1.Társaságunk biztosítja, hogy Társaságunk ügyfele Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen
vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) elôterjeszthesse.

21.2.Társaságunk szolgáltatásaival, valamint a biztosítási szerzôdés teljesítésével összefüggésben
panasz terjeszthetô elô írásban a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének
vezetôjéhez címzett levélben, e-mailben vagy faxon (levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia ût 51.,
telefaxszám: (06-1) 461499; e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetôleg személyesen vagy telefonon is
nyitvatartási idôben az Ügyfélszolgálatunkon (cím:1143 Budapest, Stefánia ût 51.; telefonszám:(06-1)
460-1400). Társaságunk a panaszbejelentés beérkezésétôl számított 30 (harminc) napon belül írásban
küldi meg válaszát a panaszos részére.

21.3. Panasszal lehet fordulni továbbá fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegéssel
kapcsolatos panasz esetén a Társaságunk felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank Zrt.-hez (MNB)
cím: 1013 Budapest,Krisztina krt.39.,levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf.7-
77.;központi telefonszám: (+36 1) 4899-100, e-mailcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , valamint az MNB
mellett mûködô Pénzügyi Békéltetô Testülethez is (a szerzôdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival
és megszûnésével,továbbá a szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén)
(levelezési cím:H-1525 Budapest,BKKP Pf.172.; telefon: 061-4899-100061-4899-100, e-mailcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

21.4. A panaszos jogosult a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest,
Stefánia u 51.) által hozott, számára nem megfelelô döntés ellen bírósághoz fordulni. Ebben
az esetben a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkezô magyar bíróság elôtt kell a QBE
Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest, Stefánia u 51.) szemben
megindítani.

22. Mentesülés
A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha:
– a Szerzôdô, Biztosított elmulasztja a biztosítási esemény elôírásoknak megfelelô bejelentését, illetve
a szükséges felvilágosítás megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,
– a Szerzôdô, Biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésre irányuló kötelezettségét és az
elhallgatott, illetve be nem jelentett körülmény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkeztében,
– a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Szerzôdô fél, Biztosított, a Biztosítottal
közös háztartásban élô hozzátartozója okozta.

23. Kizárás
A biztosításból kizárásra kerülnek:
– sérelemdíj
– a Biztosított által harmadik személynek okozott károk,
– más biztosítással már fedezetbe vont károk,
– a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló
és lézersugárzásból eredô károk
– a biztosítási esemény a kockázatviselés kezdete elôtt bekövetkezett esemény vagy fennálló állapot
következménye miatti károk
– pszichiátriai és pszichés megbetegedések
– öngyilkosság vagy annak kísérlete,
– kozmetikai sebészet
– nem sürgôsségi jellegû orvosi kivizsgálás, kezelés és mûtét,
– krónikus megbetegedés,
– alkoholos (0,8 ezrelékes véralkohol szint feletti) vagy kábítószeres befolyásoltság miatt vagy erre
visszavezethetô okokból szükségessé vált kórházi ellátás,
– szexuális úton terjedô betegségek,
– terhességre és annak következtében fellépô komplikációk,
– az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelôzô idôre is visszautaló
orvosi igazolások vagy leletek.

24. Megtérítési igény
24.1. A biztosítót az általa megtérített kár mértékéig megtérítési igény illeti meg a károkozóval szemben,
kivéve, ha a károkozó a biztosítottal közös háztartásban élô hozzátartozó. A megszûnt követelés biztosítékai
fennmaradnak, és e követelést biztosítják.

4.2. Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szemben keresetet indít,
köteles errôl a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni.
A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek elôlegezésétôl teheti függôvé. A
megtérült összegbôl elsôként a biztosított követelését kell kielégíteni.

25. A Biztosítás felmondása
A Jelen biztosítási szabályzat alapján megkötött biztosítási szerzôdés határozott idôre szól, így a biztosítási
szerzôdés az idôtartam lejárta elôtt nem mondható fel.

26. A Biztosítás megszûnése
A biztosítási szerzôdés megszûnik:
a.) a szerzôdés lehetetlenülése; érdekmúlás esetén,
b.) biztosítási idôtartam lejártával,
c.) biztosítási tartam alatti egy biztosítási esemény bekövetkeztével.

27. Elévülés
Jelen szabályzatból eredô biztosítási igények a biztosítási esemény bekövetkezésétôl számított 1 év
alatt évülnek el.

28. A Biztosításra vonatkozó jogszabályok
Jelen szerzôdésben nem tárgyalt kérdésekben a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok az irányadóak.

29. Értelmezô rendelkezések
29.1.A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés1. pontja szerint: közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelôszülô és a testvér;
A Ptk.8:1§(1) bekezdés 2. pontja szerint: hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

29.2. A Ptk.8:1§(1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

29.3. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint: vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében eljáró személy.

29.4. Utazásszervezô: Utazás szervezô e szabályzat alapján az, aki saját szervezésû vagy egyedi megrendelés
szerint összeállított utazást belföldrôl belföldre, belföldrôl külföldre vagy külföldi utazásszervezô
által szervezett utat belföldön bizományosként értékesít, illetôleg külföldi szálláshelyet belföldön értékesít.
„Alulírott aláírásommal igazolom, hogy .................................................................. biztosításközvetítôtôl
a biztosítási szerzôdés megkötése elôtt a QBE Insurance (Europe) Limited-rôl és a QBE Insurance
(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének fôbb adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája
és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási
biztosítás elnevezésû biztosítási szerzôdési feltételeinek jellemzôirôl közérthetô, egyértelmû és részletes
írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerzôdés megkötése elôtt
átvettem, tartalmát megismertem.”


dátum .............................................................................
....................................................................................
aláírás

89803 – Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat – QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Módosítás: (2014. július 01. kedd, 09:53)